Laadittu 14.7.2023. Viimeisin muutos 14.7.2023.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

HauskaaOnnellista
EräKatri

Väinönkatu 38 B 43, 40100 Jyväskylä

Y-tunnus 3361455-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katri Tynkkynen, katri (ät) hauskaaonnellista .fi, 040-73 909 44

3. Rekisteröidyt

Rekistereissä ovat asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmiin kuuluvat.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään lain perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin eli asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, palveluiden ja tapahtumien toteuttamiseksi, asiakastapahtumien varmentamiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi sekä laskutuksen ja luotonvalvonnan hoitamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden mainontaan, markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinoinnin kohdentamiseen niille rekisteröidyille, jotka ovat tähän luvan antaneet tai se on sopimuksen kautta syntynyt. Viestinnän tunnistetietoja voidaan käyttää lain sallimin tarkoituksin tiedottamista, myyntiä ja markkinointia varten. Suostumuksella suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä uutiskirjeen tilaukseen.

5. Rekisterien tietosisällöt

Tilattuun palveluun tarvittavat yhteystiedot: nimitiedot ja yhteystiedot. Lisäksi tarvittaessa muita aktiviteetin onnistumiseen vaikuttavat tiedot kuten ikä, paino ja terveystieto sekä tilauksessa tai laskulla ilmenevät asiakassuhteeseen liittyvät muut kerättävät tiedot. Uutiskirjeen tilaajiin kuuluvista kerätään nimi, yhteystiedot ja yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin kuuluvista näiden lisäksi mm. verkkosivuosoite.

Tietoja säilytetään, kunnes asiakkuus tai kumppanuus katsotaan päättyneeksi tai kun asiakas tai kumppani erikseen pyytää kirjallisesti tietojensa poistamisen rekisteristä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää yrityksen toimintaan liittyvä kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten esim. verkkosivuilta tai hakemistopalveluista.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa siltä osin, kun on asiakkaan kanssa sovittu tai palvelun turvallisuuden kannalta oleellista. Tietoja voidaan luovuttaa yrityksen palveluntuottajaverkostoon kuuluville kullekin tarvitsemaltaan tai laissa määritellyin osin. Näillä tietoluovutuksilla halutaan varmistaa asiakkaan turvallisuus palvelun toteutuksessa ja asiakaspalvelun joustavuus.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekistereissä olevat tiedot sekä oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaan. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät tai palvelutuottajaverkostoon kuuluvat toimijat voivat käsitellä henkilötietoja. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.